DUŽNOSTI KUPCA:

 • Da prilikom preuzimanja uređaja ustanovi njegovu kompletnost i fizičku neoštećenost, jer se naknadne reklamacije, tog tipa, neće uvažiti.
 • Da se striktno pridržava Uputstva za upotrebu i održavanje
 • Da obezbijedi stabilan i bez smetnji izvor strujnog napajanja, ukoliko urežaj koristi strujno napajanje
 • Da se prije prve upotrebe proizvoda upozna sa uslovima rada, uslovima garancije, kao i tehničkom dokumentacijom.
 • Da prilikom reklamacije uređaja obavezno priloži: originalni račun/fakturu, originalni ovjereni garantni list uređaja, jer se u protivnom garancija neće uvažiti. Svi navedeni dokumenti moraju biti popunjeni i propisno ovjereni.
 • Da u slučaju reklamacije unutar 15 dana dostavi kompletnu originalnu ambalažu, prateće originalne dodatke.
 • U slučaju da nešto od navedenog nedostaje, odbiće se odgovarajući finansijski iznos od iznosa namijenjenog za refundiranje korisniku
 • U slučaju zamjene uređaja, zadržaće se nedostajući dio iz kompleta novog uređaja.
 • Poslije primljenog obavještenja od strane servisera da je nedostatak na proizvodu otklonjen, kupac je isti dužan preuzeti u roku od 90 dana, nakon kojeg ni serviser ni davalac garancije ne odgovaraju za eventualnu štetu i gubitak proizvoda.

GARANCIJA NE VAŽI VAŽI U SLUČAJU KADA JE RAZLOG ZA REKLAMACIJU (KVAR) NASTAO USLIJED:

 • Neadekvatne instalacije ili nestručnog rukovanja ili neadekvatnog održavanja
 • Mehaničkog, hemijskog ili bilo kakvog drugog oštećenja u transportu, prilikom raspakivanja ili korišćenja uređaja.
 • Varijacija u naponu el. mreže, udara groma i pratećih pojava, više sile i elementarnih nepogoda (poplava, zemljotresa i sl.)
 • Korišćenja software-a, medija za reprodukciju, uređaja za povezivanje, drugih priključnih uređaja, dijelova ili potrošnog materijala koji nisu proizvod ili autorizovani od strane proizvođača.
 • Neautorizovanih prepravki i popravki i posljedica nastalih uslijed toga.
 • Korišćenja van granica naznačenih u uputstvu, parametara radnog režima, okruženja i/ili radnih opterećenja preporučenih od strane proizvođača.
 • Uticaja: vlage, vode, toplote, vibracija, prašine, ekstremnih uslova spoljne sredine i slično.
 • Za dijelove uređaja koji se upotrebom troše: toneri, kertridži, glave ink jet i sl.

GUBITAK GARANCIJE NASTAJE:

 • Ukoliko utvrdimo da je na reklamiranoj opremi vršena neovlašćena servisna intervencija
 • Nestručnim i i nesavjesnim korišćenjem proizvoda
 • Nepridržavanjem uslova definisanim u poglavlju "Dužnosti kupca".

GARANTNE IZJAVE DAVAOCA GARANCIJE:

 • Garantni rok je naveden u specifikaciji ovog dokumenta na strani 2
 • Garantujemo da će proizvod isravno funkcionisati u skladu sa navedenim tehničkim podacima i osobinama, ako se kupac bude striktno pridržavao uputstva za rukovanje
 • U garantnom roku obezbjeđujemo: otklanjanje eventualnih kvarova, tehničkih nedostataka i originalne rezervne dijelove o našem trošku, ako je do neispravnosti došlo prilikom upotrebe na načim predvišen uputsvom za rukovanje.
 • Dobijanjem ovog garantnog lista, smatra se da je krajnji kupac upoznat i saglasan sa svime što u njemu piše.

GARANTNI USLOVI I OBAVEZE DAVAOCA GARANCIJE:

 • Garantni rok počinje od dana prodaje proizvoda krajnjem kupcu.
 • Garantni rok se produžava za vrijeme vrijeme trajanja popravke, a datum novog garantnog roka se upisuje u garantni list. Na ugrađene/zamijenjene dijelove daje se posebna garancija, u skladu sa garancijom proizvođača dijelova.
 • Reklamacije se primaju isključivo u našim ili servisnim prostorijama od strane ovlašćenog lica.
 • Obavezujemo se da ćemo u slačuja reklamacija na funkcionalnost uređaja, u toku garantnog perioda: popraviti, zamijeniti drugim uređajem, koji može biti nov ili ekvivalentan novom ili sličnih karakteristika ili predviđenom zamjenom od strane proizvođača, u razumnom vremenskom periodu.
 • Ukoliko ne budemo mogli da otklonimo kvar ili ne budemo u mogućnosti da zamijenimo uređaj, u roku od 45 dana od datuma prijema uređaja na servis, kupcu će biti odobren povrat plaćenog iznosa, za dati proizvod, u visini cijene tog proizvoda na dan povrata finansijskih sredstava.
 • U slučaju neopravdane reklamacije kupac snosi sve eventualne troškove, po važećem cjenovniku našeg servisa.
 • U tehnološkom vijeku trajanja proizvoda (5 godina), koji teče nakon isteka garantnog roka, obezbijedićemo servisne usluge i rezervne dijelove.
 • Usluge na terenui/ili održavanje, koji nisu uračunati u cijenu proizvoda, rješavaju se prema važećem cjenovniku.